กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์
โครงการ " แสงน้ำใจ ไทยทั้งชาติ วิ่งปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ "
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา นวัตกรรมการบริการและน้อมนำพระราชดำรัส เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ในการดำเนินชีวิต ทริปที่ 2
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา นวัตกรรมการบริการและน้อมนำพระราชดำรัส เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ในการดำเนินชีวิต
กฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดสังกิจจาราม
๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
วันคล้ายวันกำเนิด " น้องเพชรงาม "
กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศล ในหลวง ร.๙ ๑๓ ตุลาคม ๖๐
กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ ๙
วันสารทจีน 5 กันยายน 2560
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
กิจกรรม วันตับอักเสบโลก 28 กรกฎาคม
ถวายเทียนเข้าพรรษา
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด