กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

โครงการ ศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดิน

     เมื่อวันที่ 2–3, 5-6 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลเพชรรัตน์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ได้เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดิน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงน้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ด้านปัจจัย 4 ที่อยู่อาศัย
การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย มีอาชีพที่สุจริต มั่นคง โดยเน้นกิจกรรมการฝึกวิชาชีพการเกษตร (เกษตรพอเพียง) การปลูกสร้างบ้านดินของเรือนจำชั่วคราว มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการส่งต่อความรู้ผ่านฐานการเรียนรู้ มีพื้นที่ป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมีการจัดตั้งห้องสมุดพร้อมปัญญา 1 แห่ง