บริการลูกค้าประกัน

การบริการลูกค้าประกัน

           โรงพยาบาลเพชรรัตน์ยินดีให้บริการ  สำหรับท่านที่ทำประกันชีวิตไว้กับบริษัทประกัน ท่านสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลกับบริษัทประกันนั้นๆได้ โดยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่แผนกการเงินผู้ป่วยนอกและแผนกการเงินผู้ป่วยใน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความคุ้มครองจากบริษัทประกันนั้นๆ พร้อมให้คำปรึกษาและประสานงานกับบริษัทประกัน เพื่อให้เป็นตามเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์

มื่อท่านมารับบริการที่โรงพยาบาลเพชรรัตน์ สิ่งที่ควรเตรียมมาดังนี้
          1. บัตรประจำตัวผู้เอาประกัน/กรมธรรม์
          2. บัตรประชาชน หรือ บัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยทางราชการ
          3. เอกสารใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของผู้รับบริการ

 กรณีที่ใช้สิทธิ์รักษาแบบผู้ป่วยนอก
          - ยื่นบัตรประจำตัวผู้ใช้สิทธิ์ประกัน และบัตรประชาชน/บัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยราชการ/เอกสารใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ที่แผนกประชาสัมพันธ์ทุกครั้ง             เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และแนบใบเคลมฟอร์มให้แพทย์กรอก
          - เมื่อรับการตรวจรักษาจากแพทย์แล้ว รับเคลมฟอร์มและใบเสร็จรับเงินจากแผนกการเงินนอก เพื่อนำไปยื่นเรียกร้องค่าสินไหมจากบริษัทประกัน
          - ถ้าบริษัทใดมีเครดิต กรณีผู้ป่วยนอกกับโรงพยาบาลเพชรรัตน์ ที่อยู่ในเงื่อนไขตามกรมธรรม์ของท่าน ท่านสามารถเข้ารับการตรวจรักษาตามกรมธรรม์             ของท่านได้ โดยไม่ต้องชำระค่าบริการด้วยตนเอง ยกเว้น ส่วนที่เกินจากสิทธิ์ประกันหรือ หลักฐานของผู้รับบริการไม่ครบ

 กรณีที่ใช้สิทธิ์ประกันแบบผู้ป่วยใน
          - ยื่นบัตรประจำตัวผู้ใช้สิทธิ์ประกัน และบัตรประชาชน/บัตรที่มีรูปถ่าย ที่ออกโดยราชการที่แผนกผู้ป่วยใน
          - เจ้าหน้าที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ต่างๆ และแนะนำการเลือกใช้วิธีการเคลมประกันรวมถึงการตรวจสอบสิทธิ์

 กรณีที่ท่านใช้แฟกซ์เคลม
          - เจ้าหน้าที่นำเอกสารเคลมฟอร์มไปให้ท่านเซ็น และดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์เบื้องต้น หลังจากได้ประสานงานกับบริษัทประกันแล้ว พร้อมแจ้งให้ผู้รับ             บริการทราบ และในกรณีไม่สามารถใช้บริการแฟกซ์เคลมได้
          - หากได้รับสิทธิ์แฟกซ์เคลม ในวันที่กลับบ้าน กรุณาติดต่อแผนกการเงินเพื่อเซ็นรับทราบค่าใช้จ่าย พร้อมชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกิน (ถ้ามี)
 
กรณีที่ท่านต้องการนำไปเคลมเอง หรือไม่สามารถใช้สิทธิ์แฟกซ์เคลมได้ (กรณีสำรองจ่าย)
          - ในวันที่ท่านกลับบ้าน เจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมใบเคลม ใบแจ้งยอดค่ารักษาพยาบาล พร้อมกับใบเสร็จรับเงิน ให้ท่านสามารถนำเอกสารทั้งหมด ไปยื่น                ติดต่อกับบริษัทประกันที่ท่านใช้สิทธิ์ได้ทันที

กรณีที่ท่านมีสิทธิ์ เบิกค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงาน หรือ บริษัทต้นสังกัด ควบคู่กับการใช้สิทธิ์ประกัน
          - กรุณาแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่แผนกผู้ป่วยในเพื่อจัดเตรียมเอกสาร
          - ในวันกลับบ้าน  แผนกการเงินผู้ป่วยใน  จะส่งมอบเอกสารการเบิกค่ารักษาพยาบาลให้กับท่าน  เพื่อนำไปติดต่อหน่วยงานหรือบริษัทต้นสังกัดของ                 ท่านต่อไป

 หน่วยงานที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าประกัน
          * แผนกตรวจสุขภาพเพื่อทำประกันชีวิต                                                                                                                                                        - ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย ตรวจสุขภาพหรือสอบถามแพทย์เข้าตรวจสุขภาพ ได้ที่แผนกศูนย์ดูแลลูกค้า  โทร. 0-5672-0680-4 ต่อ 303, 304

          * การให้บริการเอกสารข้อมูลทางการแพทย์                                                                                                                                                    - ท่านสามารถติดต่อขอรับใบรับรองแพทย์, สำเนาประวัติการรักษาพยาบาล  ได้ที่แผนกศูนย์ดูแลลูกค้า  โทร. 0-5672-0680-4 ต่อ 303, 304

         * แผนกการเงินผู้ป่วย
            - ท่านสามารถติดต่อสอบถามการแฟกซ์เคลมส่วนที่1, สอบถามอัตราค่าห้องพัก ได้ที่แผนกการเงินใน  โทร. 0-5672-0680-4 ต่อ 703, 809

         * ผู้ทบทวนการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ / UR  Nurse
            - ท่านสามารถติดต่อสอบถามอาการผู้ป่วย, การรักษาของแพทย์ได้ที่แผนกผู้ป่วยใน โทร. 0-5672-0680-4 (ผู้ป่วยในชั้น 4 ต่อ  422, 704), 
               (ผู้ป่วยในชั้น 5 ต่อ  522, 705),  (ผู้ป่วยในชั้น 6 ต่อ 622, 706)
                         --->  คุณยุพาพร  ขาวนวน   UR Nurse
                         --->  คุณทิฆัมพร  พิมเสน    UR Nurse

         * การให้บริการด้านเอกสารการเงิน
            - ท่านสามารถติดต่อขอรับสำเนาค่ารักษาพยาบาล, สำเนาใบเคลม  ได้ที่แผนกการเงินผู้ป่วยใน  โทร. 0-5672-0680-4 ต่อ 703, 809

         * การประสานงานให้ลูกค้าประกัน/Insurance
            - ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไป, อำนวยความสะดวกในการให้บริการ โรงพยาบาลเพชรรัตน์  โทร. 0-5672-0680-4ประกันอุบัติเหตุนักเรียน/นักศึกษา
           โรงพยาบาลเพชรรัตน์  ยินดีให้บริการรักษาพยาบาล  นักเรียน/นักศึกษา กรณีเกิดอุบัติเหตุ ที่อยู่ภายใต้กรมธรรม์บริษัทประกันที่สามารถใช้สิทธิ์ได้     มีดังนี้
               1. บริษัท เอไอเอ จำกัด (ประกันกลุ่มนักเรียน)
               2. อื่นๆ (ที่มีสัญญากับทางโรงพยาบาลเพชรรัตน์)

เอกสารประกอบการใช้บริการ               
               1. บัตรประกันภัย (ต้องมี)
               2. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา หรือสำเนาบัตรประชาชน


 บริษัทประกันต่างประเทศ ที่สามารถใช้ได้ มีดังนี้
               1. AXA ASSISTANCE CO., LTD. (THAILAND)
               4. อื่นๆ (บริษัทที่เบิกค่ารักษาพยาบาลผ่านสถานฑูตนอร์เวย์)

 เอกสารประกอบการใช้บริการ
               1. บัตรประกัน
               2. Passport


 บริษัทประกันกลุ่มที่สามารถใช้ FAX CLAIM  กับโรงพยาบาลเพชรรัตน์  มีดังนี้
      1. บริษัท เอไอเอ จำกัด 
      2. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
              3. บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
              4. บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
              5. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
              6. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
              7. บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


ริษัทประกันที่สามารถใช้ FAX CLAIM  กับโรงพยาบาลเพชรรัตน์  มีดังนี้
               8. บริษัท สไมล์ ทีพีเอ จำกัด
             12. บริษัท เอไอเอ จำกัด (ประกันกลุ่มนักเรียน)
             19. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
             20. บริษัท เฮลท์ เบนนิฟิท คอนซัลแท้นส์ จำกัด
             15. ALLIANZ GENERAL LAOS
             16. บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
             18. AXA PPP INTERNATIONAL
             21. บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ---> (เฉพาะประกันอุบัติเหตุ)
             23. บริษัท ซิกน่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
             24. AVIVA LTD,/LAWTONASIA INSURANCE BROKERS LTD.
             26. บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
             28. บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
             40. บริษัท แอกซ่า แอสซิสแต้นซ์ จำกัด
             41. บริษัท เมดชัวร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
             43. บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จำกัด
             48. บริษัท เอช ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)
             50. บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
             51. บริษัท ศรีอยุธยาเจนเนอรัลประกันภัย จำกัด (มหาชน)
             52. บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
             53. บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
             56. บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
             57. บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
             58. บริษัท เอช ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์  อินชัวรันซ์ จำกัด
             59. บริษัท ซีเนอร์จี แคร์ จำกัด
             60. บริษัท เอ จี เอ เซอร์วิสเซล (ประเทศไทย) จำกัด
             61. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย) จำกัด
             62. บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
             63. บริษัท คูเนีย ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
     
     
บริษัทประกัน พรบ. เบื้องต้นกับโรงพยาบาลเพชรรัตน์  มีดังนี้
              1. บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
              2. บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)   
              3. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
              4. บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
              5. บริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด
              6. บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)
              7. บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
              8. บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
              9. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
            11. บริษัท มอลเดียล แอสซิสแท้นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
            12. บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
            13. บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
            14. บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด
            15. บริษัท คูเนียประกันภัย จำกัด
            16. บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
            17. บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด
            18. บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย
            19. บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
            20. บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
            21. บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
            22. บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
            23. บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
            25. บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน พรบ. ได้ที่โทร. 0-5672-0680-4 ต่อ 205***