คณะผู้บริหาร
รศ.(พิเศษ)ดร.นายแพทย์ธวัชชัย กมลธรรม
ประธานกรรมการบริษัท
นายแพทย์สัญชัย เหล่าสุทธิ
กรรมการบริษัท
นายแพทย์นิยมศักดิ์ ตันติบูล
กรรมการบริษัท
นายแพทย์พงศ์ธร ลิ้มทองไพศาล
กรรมการบริษัท
นางอินทิรา อนุตรชัชวาลย์
กรรมการบริษัท