ห้องพักผู้ป่วย
ICU


    ชั้น
3 (301 - 306)
    ค่าห้องพัก
1,200
บาท
    ค่าอาหาร
300
บาท
    ค่าการพยาบาล
1,000
บาท
    ค่าบริการโรงพยาบาล
600
บาท
    ค่าใช้จ่ายรวม
3,100
บาท
Standard Room


    ชั้น
4 (401 - 411)
    ค่าห้องพัก
1,500
บาท
    ค่าอาหาร
300
บาท
    ค่าการพยาบาล
600
บาท
    ค่าบริการโรงพยาบาล
100
บาท
    ค่าใช้จ่ายรวม
2,500
บาท
V.I.P. Children Room


    ชั้น
4 (414, 419)
    ค่าห้องพัก
2,280
บาท
    ค่าอาหาร
400
บาท
    ค่าการพยาบาล
600
บาท
    ค่าบริการโรงพยาบาล
100
บาท
    ค่าใช้จ่ายรวม
3,380
บาท
Deluxe Room

    ชั้น
4 (412, 413, 415, 418, 420)
    ค่าห้องพัก
2,280
บาท
    ค่าอาหาร
400
บาท
    ค่าการพยาบาล
600
บาท
    ค่าบริการโรงพยาบาล
100
บาท
    ค่าใช้จ่ายรวม
3,380
บาท
V.I.P. Deluxe Room


    ชั้น
4 (416 - 417)
    ค่าห้องพัก
3,280
บาท
    ค่าอาหาร
400
บาท
    ค่าการพยาบาล
600
บาท
    ค่าบริการโรงพยาบาล
100
บาท
    ค่าใช้จ่ายรวม
4,380
บาท
Superior Room

    ชั้น
5 (501 - 511, 514-518)
    ค่าห้องพัก
1,800
บาท
    ค่าอาหาร
300
บาท
    ค่าการพยาบาล
600
บาท
    ค่าบริการโรงพยาบาล
100
บาท
    ค่าใช้จ่ายรวม
2,800
บาท
Suite

    ชั้น
5 (512, 513)
    ค่าห้องพัก
3,700
บาท
    ค่าอาหาร
400
บาท
    ค่าการพยาบาล
600
บาท
    ค่าบริการโรงพยาบาล
100
บาท
    ค่าใช้จ่ายรวม
4,800
บาท
Children Room


    ชั้น
6 (601 - 619)
    ค่าห้องพัก
1,300
บาท
    ค่าอาหาร
300
บาท
    ค่าการพยาบาล
600
บาท
    ค่าบริการโรงพยาบาล
100
บาท
    ค่าใช้จ่ายรวม
2,300
บาท
Superior Children Room

    ชั้น
6 (620)
    ค่าห้องพัก
1,800
บาท
    ค่าอาหาร
400
บาท
    ค่าการพยาบาล
600
บาท
    ค่าบริการโรงพยาบาล
100
บาท
    ค่าใช้จ่ายรวม
2,900
บาท