ห้องพักผู้ป่วย

ICU

    อัตราค่าบริการห้องพัก

    ชั้น
3 (301 - 306)
    ค่าห้องพัก
1,200
บาท
    ค่าอาหาร
300
บาท
    ค่าการพยาบาล
1,000
บาท
    ค่าบริการโรงพยาบาล
600
บาท
    ค่าใช้จ่ายรวม
3,100
บาท

Standard Room

    อัตราค่าบริการห้องพัก

    ชั้น
4 (401 - 411)
    ค่าห้องพัก
1,500
บาท
    ค่าอาหาร
300
บาท
    ค่าการพยาบาล
600
บาท
    ค่าบริการโรงพยาบาล
100
บาท
    ค่าใช้จ่ายรวม
2,500
บาท

V.I.P. Children Room

    อัตราค่าบริการห้องพัก

    ชั้น
4 (414, 419)
    ค่าห้องพัก
2,280
บาท
    ค่าอาหาร
400
บาท
    ค่าการพยาบาล
600
บาท
    ค่าบริการโรงพยาบาล
100
บาท
    ค่าใช้จ่ายรวม
3,380
บาท

Deluxe Room

    อัตราค่าบริการห้องพัก
    ชั้น
4 (412, 413, 415, 418, 420)
    ค่าห้องพัก
2,280
บาท
    ค่าอาหาร
400
บาท
    ค่าการพยาบาล
600
บาท
    ค่าบริการโรงพยาบาล
100
บาท
    ค่าใช้จ่ายรวม
3,380
บาท

V.I.P. Deluxe Room

    อัตราค่าบริการห้องพัก

    ชั้น
4 (416 - 417)
    ค่าห้องพัก
3,280
บาท
    ค่าอาหาร
400
บาท
    ค่าการพยาบาล
600
บาท
    ค่าบริการโรงพยาบาล
100
บาท
    ค่าใช้จ่ายรวม
4,380
บาท

Superior Room

    อัตราค่าบริการห้องพัก
    ชั้น
5 (501 - 511, 514-518)
    ค่าห้องพัก
1,800
บาท
    ค่าอาหาร
300
บาท
    ค่าการพยาบาล
600
บาท
    ค่าบริการโรงพยาบาล
100
บาท
    ค่าใช้จ่ายรวม
2,800
บาท

Suite

    อัตราค่าบริการห้องพัก
    ชั้น
5 (512, 513)
    ค่าห้องพัก
3,700
บาท
    ค่าอาหาร
400
บาท
    ค่าการพยาบาล
600
บาท
    ค่าบริการโรงพยาบาล
100
บาท
    ค่าใช้จ่ายรวม
4,800
บาท

Children Room

    อัตราค่าบริการห้องพัก

    ชั้น
6 (601 - 619)
    ค่าห้องพัก
1,300
บาท
    ค่าอาหาร
300
บาท
    ค่าการพยาบาล
600
บาท
    ค่าบริการโรงพยาบาล
100
บาท
    ค่าใช้จ่ายรวม
2,300
บาท

Superior Children Room

    อัตราค่าบริการห้องพัก
    ชั้น
6 (620)
    ค่าห้องพัก
1,800
บาท
    ค่าอาหาร
400
บาท
    ค่าการพยาบาล
600
บาท
    ค่าบริการโรงพยาบาล
100
บาท
    ค่าใช้จ่ายรวม
2,900
บาท