เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ (VISION) ปี 2560-2562

ร่วมสร้างนวัตกรรมการบริการสุขภาพกับชุมชนอย่างมีคุณค่าสู่สังคมด้วยจริยธรรมและจิตวิญญาณแห่งทีม

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ภารกิจ (MISSION) ปี 2560-2562

                 1.  ค้นหาความต้องการและตอบสนองด้านสุขภาพของชุมชน

                 2.  สร้างสรรค์บริการด้านสุขภาพร่วมกับชุมชน

                 3.  พัฒนากลุ่มเครือข่ายการให้บริการด้านสุขภาพ

                 4.  มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ โดยยึดหลักมาตรฐานสากล

                 5.  การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าต่อสังคม

                 6.  พัฒนาพนักงานให้มี  DNA แห่งองค์กร