กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

ออกหน่วยปฐมพยาบาลงานพิธีพระราชบรมราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ณ ศาลากลางจ.เพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ ๕-๖ พ.ค. ๒๕๖๒