กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ได้ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ทุกคน