กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

โครงการสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง

โครงการสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง

          เมื่อ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลเพชรรัตน์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานและผู้มารับบริการ เกิดความสนใจ ภาคภูมิใจ และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป พร้อมสนับสนุนพนักงานและลูกค้าที่มารับบริการ ตระหนักถึงความสามัคคี คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย และให้ลูกค้าที่รักษาที่โรงพยาบาลได้มีโอกาสได้ลอยกระทงตามประเพณีไทย