กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

งานประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562