กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

RATER Model

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2562 โรงพยาบาลเพชรรัตน์ ได้ให้ความรู้แก่พนักงาน นำทีมโดย RATER Model ในหัวข้อเรื่อง 5 มิติคุณภาพงานบริการ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการบริการที่ดี สู่ความยั่งยืนขององค์กร