กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

โครงการ Phetcharat Safety Day

  
"Phetcharat Safety Day"
         เมื่อวันที่ 24-25 พ.ย. 2563 โรงพยาบาลเพชรรัตน์ ได้จัดโครงการสัปดาห์คุณภาพประจำปี 2563 ให้ความรู้แก่พนักงาน
อบรมในหัวข้องานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน การปัองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
พร้อมสาธิตการใช้งานอุปกรณ์ในการป้องกันขณะปฎิบัติงานที่ถูกต้องให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม และ ขอขอบคุณนายธานี พาเขียว
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์..ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "Phetcharat Safety Day"ของโรงพยาบาลเพชรรัตน์