กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

โครงการศึกษดูงานเพื่อพัฒนา และยกระดับคุณภาพงานบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

เมื่อวันที่ 8 –9 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลเพชรรัตน์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เข้าศึกษาดูงานที่ โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรสาคร เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  โรงพยาบาลเพชรรัตน์ จังหวังเพชรบูรณ์ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรสาคร ทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี