กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

อบรมโครงการสัปดาห์คุณภาพประจำปี 2562


เมื่อวันที่ 25-26 พ.ย. 2562 โรงพยาบาลเพชรรัตน์ ได้จัดโครงการสัปดาห์คุณภาพประจำปี 2561 ให้ความรู้แก่พนักงาน
อบรมในหัวข้องานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน การปัองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล พร้อมสาธิตการใช้งานอุปกรณ์ในการป้องกันขณะปฎิบัติงานที่ถูกต้องให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม