กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู


        โรงพยาบาลเพชรรัตน์ ให้บริการตรวจประเมินวินิจฉัยและบำบัดรักษาแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพ ความบกพร่องของร่างกาย  อันเนื่องมาจากภาวะโรคต่างๆ หรือการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ที่ทำให้ชีวิตประจำวันเป็นไปอย่างยากลำบาก...


คลินิกกายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
วิธีการดูแล...ผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

          กายภาพบำบัดระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ มุ่งเน้นให้บริการครอบคลุมปัญหาเจ็บปวดทางกระดูกและข้อต่อรวมถึงความตึงตัวของเส้นประสาท แขน – ขา ในทุกเพศทุกวัย และทุกอาชีพ นักกายภาพบำบัดสามารถตรวจประเมินปัญหาทางกายภาพบำบัดด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด
คลินิกกายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบประสาท
วิธีการดูแล... ในผู้ป่วยระบบประสาท

           กายภาพบำบัดทางระบบประสาท อันมีสาเหตุมาจากโรคที่เกิดบริเวณระบบประสาทส่วนกลาง และการรักษาด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การกระตุ้นผ่านระบบประสาทรับความรู้สึก และการกระตุ้นด้วยเครื่องไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการใช้งาน เป็นต้น  เพื่อฟื้นฟูความสามารถของผู้ป่วยให้กลับมาใช้งานร่างกายได้เต็มศักยภาพมากที่สุด
คลินิกกายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจและหลอดเลือด
วิธีการดูแล... ในผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจและหลอดเลือด

          การบำบัดโดยการเคาะปอด การสั่น การจัดท่าระบายเสมหะ การฝืกหายใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบทางเดินหายใจ การออกกำลังกายเพื่อฝึกให้เกิดความทนทานของระบบหัวใจและหลอดเลือด