กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และการช่วยฟื้นคืนชีพประจำปี 2565

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 โรงพยาบาลเพชรรัตน์ ซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และการช่วยฟื้นคืนชีพ เป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่มีใครคาดคิดหรือเตรียมตัวมาก่อน
เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นจึงทำให้ทั้งผู้ป่วยและญาติ มีความคาดหวังสูงในด้านบริการ ต้องการความรวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัย
งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เป็นงานแรกและเป็นศูนย์กลางที่ต้องเตรียมรับและให้บริการผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน
จึงต้องอาศัยความรวดเร็ว ถูกต้อง ทันท่วงที ในกระบวนการรอบด้านของการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินนั้น
นอกจากการจะให้บริการผู้ป่วยและญาติแล้วยังต้องประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องเตรียมสถานที่ให้พร้อมบริการ
ต้องจัดระบบบริการผู้ป่วยฉุกเฉินให้เหมาะสม ทั้งด้านบุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ให้พร้อม
เพื่อตอบสนองผู้ป่วยและญาติได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ตระหนักในความสำคัญในการให้บริการดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการประชุมและซ้อมแผนในการรับสถานการณ์อุบัติเหตุหมู่ โดยมีวิทยากรภายในองค์กรให้ความรู้และการซ้อมปฏิบัติการจริงตามสถานการณ์จำลอง เพื่อให้บุคลากรผู้ร่วมปฏิบัติงาน
มีความรู้ สามารถบริการผู้ป่วย/ผู้รับบาดเจ็บได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
หลังจากจบการซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน “ อุบัติภัยหมู่ ” ได้มีการประชุมเพื่อสรุปผล เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมเพื่อให้แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน “ อุบัติภัยหมู่ ” มีประสิทธิภาพสูงสุด
ขอขอบคุณ : มูลนิธิร่มโพธิ์ จ.เพชรบูรณ์ ร่วมสนับสนุนบุคลากรและอุปกรณ์
: ตำรวจจราจร สภ.เมืองเพชรบูรณ์