กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

โครงการฝึกอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565

            ในวันที่​ 11​ ต.ค.​ 65​ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ ได้จัด​" โครงการฝึกอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565" การอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติ จากคณะวิทยากรจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล เมืองเพชรบูรณ์ ได้ให้ความรู้​ ความเข้าใจ​ ในเรื่องการป้องกันอัคคีภัยและหลักการอพยพหนีไฟ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานศึกษาเรียนรู้ วิธีการดับเพลิง การใช้อุปกรณ์ถังดับเพลิง การปฏิบัติตนเมื่อเกิดไฟไหม้ ทดลองฝึกการใช้ถังดับเพลิงและระงับอัคคีภัย ซักซ้อมการอพยพ วิธีการ เส้นทางการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านอัคคีภัยในพื้นที่ รวมทั้งมีการประเมินผลหลังซ้อมแผนอัคคีภัยด้วย