กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

วันเชิดชูค่านิยมองค์กรปีที่ 12

โรงพยาบาลเพชรรัตน์  ได้จัดงานเฉลิมฉลองค่านิยมองค์กร (MEET) 
สืบสานวัฒนธรรมดวงใจ สู่วิถีแห่ง MEET ปีที่ 12
เพื่อที่ให้บุคลากรทุกคนทราบถึงค่านิยมขององค์กรเกิดขึ้นได้อย่างไร 
 หล่อหลอมค่านิยมองค์กร เพื่อทำให้พนักงานเกิดแรงบันดาลใจในการทำความดี  
และเป็นการสานสัมพันธ์วงศ์ตระกูล