กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และการช่วยฟื้นคืนชีพประจำปี 2564

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และการช่วยฟื้นคืนชีพประจำปี 2564
          โรงพยาบาลเพชรรัตน์ ได้จัด   "โครงการฝึกอบรมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และการช่วยฟื้นคืนชีพประจำปี 2564"    
 เมื่อวันที่ 27  ธันวาคม 2564 อุบัติเหตุหมู่ เป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่มีใครคาดคิดหรือเตรียมตัวมาก่อน   
เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นจึงทำให้ทั้งผู้ป่วยและญาติ มีความคาดหวังสูงในด้านบริการ ต้องการความรวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัย
          งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เป็นงานแรกและเป็นศูนย์กลางที่ต้องเตรียมรับและให้บริการผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน 
จึงต้องอาศัยความรวดเร็ว ถูกต้อง ทันท่วงที  ในกระบวนการรอบด้านของการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินนั้น  
นอกจากการจะให้บริการผู้ป่วยและญาติแล้วยังต้องประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องเตรียมสถานที่ให้พร้อมบริการ 
ต้องจัดระบบบริการผู้ป่วยฉุกเฉินให้เหมาะสม ทั้งด้านบุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ให้พร้อม    
เพื่อตอบสนองผู้ป่วยและญาติได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย 
          งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ตระหนักในความสำคัญในการให้บริการดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการประชุมและซ้อมแผนในการรับสถานการณ์อุบัติเหตุหมู่ โดยมีวิทยากรภายในองค์กรให้ความรู้และการซ้อมปฏิบัติการจริงตามสถานการณ์จำลอง เพื่อให้บุคลากรผู้ร่วมปฏิบัติงาน  
มีความรู้ สามารถบริการผู้ป่วย/ผู้รับบาดเจ็บได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ขอขอบคุณ :   มูลนิธิร่มโพธิ์ จ.เพชรบูรณ์ ร่วมสนับสนุนบุคลากรและอุปกรณ์  
:   ตำรวจจราจร สภ.เมืองเพชรบูรณ์