กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

Experience accumulation meeting 2017

          เมื่อวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลเพชรรัตน์ จังหวังเพชรบูรณ์ ยินดีต้อนรับ โรงพยาบาลเมืองเลย - ราม จังหวัดเลย ,โรงพยาบาลเขลางค์นคร - ราม จังหวัดลำปาง และ โรงพยาบาลแพร่-ราม จังหวัดแพร่ ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ พร้อมร่วมสะสมประสบการณ์การทำงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ง ที่ให้โรงพยาบาลเพชรรัตน์ ได้ต้อนรับและดูเเลตลอด 2 วัน 1 คืน