กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

สืบสานวัฒนธรรมดวงใจ สู่วิถีแห่ง MEET ปีที่ 8

สืบสานวัฒนธรรมดวงใจ สู่วิถีแห่ง MEET ปีที่ 8
       เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลเพชรรัตน์ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองค่านิยมองค์กร (MEET) 
เพื่อที่ให้บุคลากรทุกคนทราบถึง จุดเริ่มต้น เส้นทางการสร้างความรัก ความผูกพันธ์ การถ่ายทอดค่านิยมแห่งองค์กร 
จากพี่สู่น้องความหมายของค่านิยมขององค์กร การหล่อหลอมค่านิยมองค์กร ให้พนักงานเกิดแรงบันดาลใจในการทำความดี 
ส่งเสริมและพัฒนาสู่เส้นทางการยกระดับคุณภาพงานบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ อยู่ในกรอบวิถีแห่ง MEET
      โดยช่วงเช้าจัดกิจกรรมไหว้หอพระประจำโรงพยาบาลเพชรรัตน์ ร่วมใจกันทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง 
ถวายภัตตาหาร แด่พระสงฆ์ 9 รูป พร้อมชมนิทรรศการ "เส้นทางสู่การยกระดับ ด้วยหัวใจมนุษย์" ในเวลา 12.00 น. 
ร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน หลังจากนั้นเข้าสู่พิธี "เส้นทางวัมนธรรมดวงใจ สู่วิถีแห่ง MEET" ณ ห้องประชุมคัทลียา
โรงพยาบาลเพชรรัตน์