กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

กิจกรรม วันตับอักเสบโลก 28 กรกฎาคม

ภาพบรรยากาศ
เนื่องในวันตับอักเสบโลก 28 กรกฎาคม 
มูลนิธิตับแห่งประเทศไทยและโรงพยาบาลเพชรรัตน์
ขอเชิญท่านตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบี
ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของตับแข็งและมะเร็งตับ
ฟรี 100 ท่าน เท่านั้น (ไม่ต้องงดน้ำ และอาหาร)

ในโครงการ "คนเหนือรักตับ" ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 26-28 ก.ค. 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น.
ณ ชั้น 1 โรงพยาบาลเพชรรัตน์