กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

กิจกรรมวันสงกรานต์ 2561

      ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือปฏิบัติมา แต่โบราณช่วงวัน สงกรานต์จึงเป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ความรักความผูกพัน ที่มีต่อกันทั้งครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา ทำให้สมาชิกของครอบครัวได้มีโอกาสมาอยู่ร่วมกันเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาเช่นลูกหลานนำสิ่งของมา เยี่ยมเยียน และรดน้ำขอพรจากบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยายรวมทั้งแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อบรรพบุรุษ ที่ล่วงลับไปแล้ว ด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เห็นถึงความสำคัญของประเพณีสงกรานต์จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยพนักงานทุกคนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย มีกิจกรรมภายในช่วงเช้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมทั้งถวายผ้าป่า เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และช่วงบ่ายมีกิจกรรมละเล่นพื้นบ้าน แห่นางสงกรานต์ เล่นสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงร่วมกันนอกจากนี้ ยังสร้างความรู้สึกผูกพัน กลมเกลียวต่อทุกคนในองค์กร