กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

          โรงพยาบาลเพชรรัตน์ได้ดําเนินการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติประจําปี 2561
ขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ลานประชาสัมพันธ์ (หน้าแผนกเวชระเบียน) 
เนื่องด้วยวันเสาร์ที่สองของทุกปี รัฐบาลได้จัดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติและมีการจัดกิจกรรมงานวันเด็กขึ้น 
ณ สถานที่ต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเด็กไทยซึ่งเด็กและเยาวชนคือทรัพยากร
บุคคลที่เป็นความหวัง และเป็นพลังสําคัญของประเทศในอนาคต เด็กๆ และเยาวชนที่จะเจริญเติบโตขึ้น
เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าและตระหนักถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับทราบ
ถึงความสําคัญของตนเอง  โดยภายในงานได้รวบรวมกิจกรรมและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 
ร่วมสร้างประสบการณ์ดีๆ ให้กับเด็กๆ พร้อมทั้งของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย 
 
         คำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี  2561 : "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"