กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

โครงการฝึกอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 60

     โรงพยาบาลเพชรรัตน์ ได้จัด"โครงการฝึกอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 60" เมื่อวันที่  29  พฤศจิกายน 2560 ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นพ.นิยมศักดิ์ ตันติบูล กรรมการบริษัทฯ,คุณอินทิรา อนุตรชัชวาลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดการอบรม โดยมีคณะวิทยากรจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล เมืองเพชรบูรณ์ ได้ให้ความความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ ป้องกันอัคคีภัยและหลักการอพยพหนีไฟ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานศึกษาเรียนรู้ วิธีการดับเพลิง การใช้อุปกรณ์ถังดับเพลิง การปฎิบัติตนเมื่อมีไฟไหม้ ทดลองฝึกการใช้ถังดับเพลิงและระงับอัคคีภัย และซักซ้อมการอพยพ