กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา นวัตกรรมการบริการและน้อมนำพระราชดำรัส เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ในการดำเนินชีวิต ทริปที่ 2

คณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา นวัตกรรมการบริการและน้อมนำพระราชดำรัส เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ในการดำเนินชีวิต ระหว่างวันที่ 22 ถึง 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ณ จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างพลังการทำงานเป็นทีมและสันทนาการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และการศึกษาดูงาน อันได้แก่ โรงพยาบาลสิริเวช จังหวัดจันทบุรี , ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ,และพระเมรุมาศ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช จากประสบการณ์ ทัว ทั่ว ไทย ไปกับเพชรรัตน์ ทำให้ทุกๆ คนในทริปได้รู้จักกัน เป็นห่วงกัน รักกันมากขึ้น ความรัก เสียงหัวเราะ จะยังคงก้องอยู่ในใจ ในวันที่เราเหนื่อยหรือท้อ ลองนึกถึงความสุขตลอดการเดินทางที่ได้ร่วมกันมา รูปอาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้เราออกเดินในครั้งต่อ ๆไป.......