กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567

วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 07.30 น. โรงพยาบาลเพชรรัตน์  เข้ารร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 
พร้อมออกหน่วยให้บริการจัดตั้งจุดปฐมพยาบาล สนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่พยาบาลพร้อมรถพยาบาล โดยมีนายจิรวัตร์ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน พร้อมเดินริ้วขบวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และการแสดงดนตรี ร่วมกับ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบกิจการ ผู้ใช้แรงงานเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง  และเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักและเห็น
ความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน