กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

WELCOME TO PHETCHARAT HOSPITAL 2024

WELCOME TO PHETCHARAT HOSPITAL 2024
 กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่เพื่อพัฒนา ยกระดับศักยภาพงานบริการพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้เป็นคนเก่ง คนดี ทำงานอย่างมีความสุข
รวมทั้งเพื่อให้พนักงานใหม่เข้าใจในระบบการบริการ การดูแลผู้ป่วยด้วยความเอาใจใส่ ซึ่งการจัดกิจกรรมอบรมครั้งนี้เป็นการมุ่งเน้นพนักงานใหม่ที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลเพชรรัตน์ในช่วงปี 2565-2567 จะได้รับความรู้ในการงานบริการโดยเน้นให้ช่วยเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าโจ ในความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า เรียนรู้และพัฒนาระบบงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเสียงของลูกค้า และความคาดหวังขององศ์กร เพื่อเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร เสริมสร้างค่นิยมแห่งองค์กร (MEET) เพื่อให้พนักงานมีทักษะในการสื่อสารที่ดีต่อผู้มารับบริการและเพื่อนร่วมงาน สายพันธุกรรมของค่านิยมแห่งองค์กร (DNA of MEET) ส่งผลให้เกิดกระบวนการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ ผ่านการบริการด้วยความเอาใจใส่แบบ Empathetic Care