บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

บริการรถ รับ-ส่ง ผู้มารับบริการ


ให้บริการ รับ - ส่ง ผู้รับบริการ (ฟรี)

เส้นทางในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  ระยะทางไม่เกิน  5 กิโลเมตร

หากท่านต้องการใช้บริการฯ สามารถสอบถามอัตราค่าบริการได้ที่แผนกเวชระเบียน โทร. 0-5672-0680-4 กด  0