ห้องพักผู้ป่วย
    ชั้น
-
    ค่าห้องพัก
-
บาท
    ค่าอาหาร
-
บาท
    ค่าการพยาบาล
-
บาท
    ค่าบริการโรงพยาบาล
-
บาท
    ค่าใช้จ่ายรวม
-
บาท