* กรุณากรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วน
  ตำแหน่งที่สมัคร
 • ช่องทางติดต่อกลับ (ใช้ในการติดต่อสัมภาษณ์งาน)
 • ข้อมูลส่วนตัว

 • ข้อมูลด้านการศึกษา

 • ที่อยู่ปัจจุบัน
 • ประวัติครอบครัว
 • การฝึกอบรมหรือเข้าร่วมโครงการ
 • ประวัติการทำงาน (กรุณาระบุประวัติการทำงาน และเงินเดือนล่าสุด มีผลต่อการเรียกสัมภาษณ์)
 • กรุณาระบุข้อมูลบุคคลที่สามารถอ้างอิงถึงความสามารถของท่านได้ (สถานที่ทำงานเดิม หรือสถานที่ฝึกงาน)
 • ทักษะด้านภาษา
 • ความสามารถด้านการขับขี่ยานพาหนะ
 • ขับรถยนต์
  มีรถยนต์ส่วนตัว
  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • ขับรถจักรยานยนต์
  มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว
  มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
 • รูปถ่าย * (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)
 • * เฉพาะรูปภาพนามสกุล JPG หรือ JPEG เท่านั้น
 • แนบเอกสารเพิ่มเติม (สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาวุฒิการศึกษา, Resume) (* รวมกันเป็นไฟล์เดียว)
 • * เฉพาะไฟล์นามสกุล PDF เท่านั้น
 • หนังสือแสดงความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน
 • ท่านยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลการสมัครงานของท่านเพื่อประเมินความสามารถในด้านความเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ท่านสมัคร ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเไว้เป็นความลับกับทางบริษัทฯ และจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก นโยบายความเป็นส่วนตัว

ท่านสนใจร่วมงานสามารถ กดปุ่มสมัคร และกรอกรายละเอียดสมัครงานผ่านฟอร์มรับสมัครได้ทันที
*เนื่องด้วยสถานะการณ์โรคระบาด Covid-19 จึงขอปิดรับการสมัครด้วยตนเอง ณ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์*